DOPRAVA & REKLAMÁCIE

Doprava tovaru

Tovar je odosielaný štandardne Slovenskou poštou. Cena za dopravu tovaru v rámci SR pri platbe bankovom prevode vopred na účet je zdarma. Doprava tovaru v rámci SR pri platbe dobierkou je 2,50 EUR.  Ak si želáte zaslať tovar kuriérom alebo do akejkoľvek inej krajiny, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom na adresu playlinglolanda@gmail.com. Radi sa s Vami dohodneme.

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

  • za oneskorené doručenie tovaru zavinené, poštou, kuriérskou spoločnosťou, nesprávne uvedenou dodacou adresou kupujúceho alebo zásahom vyššej moci.

  • za poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou

Reklamačný poriadok

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.

Ak kupujúci je spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania),  na všetky ponúkané produkty platí záručná doba v trvaní 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak, a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 12 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu buď v papierovej podobe, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: playlingolandia@gmail.com. V každej zásielke je priložená faktúra – doklad o úhrade tovaru, ktorá zároveň slúži ako záručný list. Reklamovaný tovar spolu s dokladom o úhrade tovaru a popisom vady kupujúci zašle alebo osobne doručí na adresu: AR Solution s.r.o., so sídlom Tolstého 160/2, 040 01 Košice, Slovensko. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru sa nepovažuje opotrebovanie tovaru používaním, ktorým sa prirodzene môže meniť vzhľad výrobku alebo nastať jeho poškodenie. Predávajúci potvrdí prijatie oznámenia o reklamácii bezodkladne zaslaním potvrdenia na e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od jej doručenia a vydať kupujúcemu doklad o vybavení reklamácie.

Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na prípady, ak k vade došlo v dôsledku: a) mechanického poškodenia výrobku spôsobeného kupujúcim, b) nesprávneho zaobchádzania s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, c) používania tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru, d) zanedbania starostlivosti a údržby o tovar, e) poškodenia tovaru nadmerným zaťažovaním, f) používania tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok, g) vyššej moci alebo živelnej pohromy, h) bežného opotrebenia tovaru (alebo jeho časti) spôsobeného používaním tovaru.